Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Súťažné právo

Advokátska kancelária MPH advocates poskytuje klientom právne poradenstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže. Otázky spadajúce pod uvedenú oblasť riešime pri uskutočňovaní fúzií a akvizícii, pri oznamované koncentrácií, ďalej pri poradenstve ohľadom obchodnej činnosti klientov a pri konkrétnych prípadoch prejednávaných pred Protimonopolným úradom alebo súdmi v súvislosti s porušeniami súťažného práva. Pomáhame klientom pri vypracovaní vnútorných predpisov, ktoré správnym spôsobom nastavia zásady zabezpečujúce dodržiavanie právnych predpisov a predchádzanie prípadným sankciám. U našich klientov realizujeme pravidelné školenia a work shop-y. Klientov ďalej zastupujeme v konaniach pred Protimonopolným úradom a v súvisiacich súdnych konaniach.  

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti súťažného práva zahrňuje najmä:

  • zastupovanie vo všetkých typoch konaní pred Protimonopolným úradom
  • posudzovanie koncentrácií a zastupovanie počas ich schvaľovania Protimonopolným úradom
  • vypracovanie interných manuálov
  • príprava zmluvnej dokumentácie a iných dohôd z pohľadu ich súladu z predpismi upravujúcimi ochranu hospodárskej súťaže
  • posudzovanie dominantného postavenia podnikateľov a ich činnosti z pohľadu ich súladu z predpismi upravujúcimi ochranu hospodárskej súťaže 
  • príprava transakčnej dokumentácie 
  • prítomnosť a zastupovanie pri inšpekcii vykonávanej Protimonopolným úradom
  • posúdenie súťažnoprávnych aspektov v procese verejných obstarávaní.