Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov

Advokátska kancelária MPH advocates  disponuje s tímom, ktorý poskytuje klientom rozsiahle právne poradenstvo týkajúce sa regulatoriky, t.j. špecifickej právnej úpravy vzťahujúcej sa na jednotlivé odvetvia a segmenty podnikateľskej činnosti. V rámci tohto druhu právneho poradenstva sa sústredíme na oblasti elektronických komunikácií,  bankovníctva a financií, sieťových odvetví vrátane energetiky, priemyselného vlastníctva, odpadového hospodárstva, životného prostredia a pod. 

V rámci tejto oblasti považujeme za našu špecializáciu aj problematiku ochrany osobných údajov. Klientom radíme v otázkach postupu pri spracovaní osobných údajov, pri získavaní súhlasov so spracovaním osobných údajov od dotknutých osôb, ďalej pri plnení povinností voči regulátorovi, pri cezhraničnom prenose osobných údajov, pri nastavení zmluvných vzťahov so sprostredkovateľmi a prevádzkovateľmi pri spracovaní osobných údajov, pri ochrane osobných údajov v súvislosti s cloud computing-om a pri nastavení režimu činnosti klientov v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) pomáhame klientom v procese prípravy na uplatňovanie tohto nariadenia a zosúladenia ich činnosti so zmenami prinášanými touto novou právnou úpravou. Členovia nášho právneho tímu sa pravidelne zúčastňujú ako lektori konferencií a prednášok na tému ochrany osobných údajov, kde prezentujú svoje vedomosti a získané know-how v tejto oblasti.    

Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať klientom poradenstvo tak, aby ich podnikanie bolo realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Pomáhame predchádzať možným stretom a následným škodám, navrhujeme klientom riešenia a podporujeme ich v procese ich implementácie. Samozrejmosťou je vypracovanie vnútorných predpisov klientom tak, aby sa celé tímy spoločností riadili zásadou dodržiavania právnych predpisov a predchádzaniu prípadným sankciám. U našich klientov realizujeme pravidelné školenia a work shop-y.

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti regulatoriky & dodržiavania právnych predpisov zahrňuje najmä:

  • zastupovanie pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  • zastupovanie pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
  • zastupovanie pre inými úradmi a orgánmi vo veciach týkajúcich sa regulatoriky 
  • vypracovanie stanovísk, analýz a návrhov postupu vo veci konkrétnych otázok vyplývajúcich z právnej úpravy špecifickej oblasti 
  • vypracovanie interných manuálov a tzv. compliance príručiek 
  • príprava zmlúv, dohôd, stanovísk a manuálov pre oblasť ochrany osobných údajov
  • príprava zmluvnej dokumentácie.