Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

JUDr. Milan Malata

JUDr. Milan Malata

Partner a advokát
milan.malata@actlegal-mph.com
+421 903 467 022

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2004 – JUDr. Milan Malata, advokát

Pracovné skúsenosti

2004 – advokát, Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2001 – 2004    advokátska kancelária Grauzlová &Jóža

Vzdelanie

Mgr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Program: Právo, 2000
JUDr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2001

 

Charakteristika

Poskytuje právne služby kľúčovým finančným inštitúciám, bankám a lízingovým spoločnostiam, slovenským i medzinárodným spoločnostiam a skupinám. Bohaté skúsenosti v oblasti súdneho riešenia sporov. Vystupoval ako právny zástupca v niekoľkých významných súdnych a správnych konaniach, rozhodcovských konaniach a cezhraničných sporoch.

Zastupoval popredné slovenské banky a lízingové spoločnosti v sporoch súvisiacich s poskytovaním finančných služieb. Skúsený poradca v oblasti reštrukturalizácie a konkurzu. Pomáhal veriteľom, najmä bankám a lízingovým spoločnostiam, úspešne absolvovať niekoľko miliónové konkurzné a reštrukturalizačné konania a spory s tým súvisiace. Zameriava sa tiež na oblasť inkasovania pohľadávok a súdne vymáhanie. Zastupoval klientov v konaniach vedených pred Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Poskytoval komplexné právne poradenstvo klientom z IT sektora a potravinárskeho priemyslu v otázkach týkajúcich sa súťažného práva, najmä rôznych foriem nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže(kartelové dohody, zneužitie dominantného postavenia, koncentrácie). Zastupoval klientov z telekomunikačného sektora v sporoch medzi podnikmi. Zastupoval klientov v konaniach vedených pred Protimonopolným úradom SR a v súdnych konaniach smerujúcich proti rozhodnutiam Protimonopolného úradu SR. Pracoval na privatizácii poprednej slovenskej banky zahraničným vlastníkom. 

Ako súčasť dlhodobej praxe poskytuje právne poradenstvo v otázkach obchodného práva, korporátnej agendy a práva nehnuteľností.  Zastrešoval cezhraničné a národné M&A transakcie, due diligence projekty a projekty zamerané na reštrukturalizáciu firemných procesov. 

Klienti ho považujú za vynikajúceho poradcu pri náročných rokovaniach. Uznávaný najmä vďaka svojej schopnosti prichádzať s kreatívnymi a alternatívnymi riešeniami zložitých  problémov a schopnosti predvídať. 

Advokát. Jeden zo zakladajúcich spoločníkov a partner v MPH advokátska kancelária. Vedúci bratislavskej pobočky. Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Člen Slovenskej advokátskej komory. 

Milan poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku, dohovorí sa po nemecky a rusky.