Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

Mgr. Jana Vasiľová

Mgr. Jana Vasiľová

Advokát
jana.vasilova@actlegal-mph.com
+421 232113031

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2016

Pracovné skúsenosti

03/2018 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
12/2015 – 10/2017 STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o., advokátska kancelária
08/2014 – 09/2015 Advokátska kancelária JUDr. Barbara Holíková, s. r. o.
12/2012 – 07/2014 Mgr. Pavol Riško, advokát, Crossdefault Management Group, k. s., konkurzný a reštrukturalizačný správca

Vzdelanie

Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2011
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2009

Charakteristika

Poskytuje právne poradenstvo pri riešení rôznych problémov súvisiacich s právom informačných technológii, ochranou osobných údajov a korporátnou agendou. Podieľala sa na due diligence projektoch a transakciách M & A. Zastupovala klientov v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej orgánom verejnej moci pri výkone verejnej moci či priznania nemajetkovej ujmy z dôvodu zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby vrátane vyjednávania a uzatvárania dohôd o urovnaní.

Skúsenosti získala tiež v oblasti konkurzného a reštrukturalizačného práva pri príprave a účasti na schôdzach veriteľov či zastupovaní správcu konkurznej podstaty v sporoch súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním. Zastupovala významné obchodné spoločnosti pri daňových kontrolách. Zaoberá sa aj otázkami týkajúcimi sa rodinného a občianskeho práva, najmä právami a povinnosťami rodičov voči deťom, výživným, rozvodovými konaniami či vysporiadaním BSM. Poskytovala právne poradenstvo významnému dodávateľovi informačných systémov pre oblasť bankovníctva a maloobchodu (retailu), dodávateľovi ERP systémov a správcovi bytových domov. Klientom z IT oblasti pomáha pri príprave všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie služieb a softvérových produktov, ďalej pri príprave zmlúv o dielo a zmlúv o rozvoji a údržbe IT diel, ako aj so zmluvnou dokumentáciou zastrešujúcou poskytovanie cloudových služieb. Pripravuje a vyjednáva aj zmluvnú dokumentáciu týkajúcu sa nehnuteľností, dokumentáciu z oblasti pracovného práva či partnerov verejného sektora. V rámci výkonu advokácie sa venuje intenzívne aj problematike ochrany osobných údajov. Pomáhala klientom zo súkromnej sféry ako aj štátneho sektora zosúladiť zmluvnú dokumentáciu a ich činnosť s novou právnou úpravou, pripravovala tzv. GAP analýzy poukazujúce na súčasné nastavenie ochrany osobných údajov s identifikáciou zmien potrebných s odkazom na GDPR. Pravidelne pripravuje a reviduje súhlasy so spracúvaním osobných údajov, podmienky ochrany, zmluvy o spracúvaní osobných údajov ako aj iné dokumenty z oblasti ochrany osobných údajov.

Advokát. Pracuje v MPH advokátska kancelárii od roku 2018. Predchádzajúce pracovné skúsenosti nadobudla v advokátskych kanceláriách poskytujúcich právne služby na slovenskom trhu a tiež v kancelárii správcu konkurznej podstaty. Magisterské štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (Bratislava, Slovenská republika). Člen Slovenskej advokátskej komory.

Poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.