Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Európske právo & medzinárodné právo

Advokátska kancelária MPH advocates v rámci poskytovania právnych služieb aktívne využíva v prospech svojich klientov aj vedomosti z oblasti práva EÚ a medzinárodného práva. Naši právnici berú na vedomie, že činnosť našich klientov môže naberať rozmery, v rámci ktorých už nepostačuje znalosť národnej právnej úpravy, ale je potrebné sa pre úspešné riešenie otázok obrátiť na iné právne poriadky a špecifické oblasti práva.

Klientom pomáhame pri zodpovedaní otázok, ktorých regulácia spadá pod právo Európskej únie, predovšetkým v oblasti štyroch slobôd, súťažného práva a regulatoriky majúcej európskoprávny rozmer. Našim právnym poradenstvom zabezpečujeme, aby boli klienti informovaní o existujúcich právnych predpisoch prijatých EÚ a spôsobe ich uplatňovania v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. V rámci našich služieb poskytujeme aj právne poradenstvo v oblasti medzinárodného obchodu, medzinárodných rozhodcovských konaní, právnych vzťahov s cudzím prvkom a ochrany základných ľudských práv a slobôd v zmysle rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. 

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti európskeho práva & medzinárodného práva zahrňuje najmä:

  • právne poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie z pohľadu Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
  • právne poradenstvo ohľadom zásah medzinárodných obchodných zmlúv UNIDROIT
  • problematika dvojitého zdanenia príjmov a zabránenia dvojitého zdanenia
  • ochrana hospodárskej súťaže z pohľadu práva EÚ
  • uplatňovanie právnej ochrany subjektov podľa Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd 
  • medzinárodné rozhodcovské konanie podľa rôznych rozhodcovských pravidiel
  • uplatňovanie slobodného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu.