Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na aktuality

COVID-19BOJ PROTI COVID-19: Vstup na územie SR — nové pravidlá


V pondelok 06. apríla o 7.00 hod. vstupujú do účinnosti nové sprísnené opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s bojom proti COVID-19.

Toto sú najdôležitejšie z nich:

 

1. Čo sa bude diať po vstupe na územie SR:

 • Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR, budú musieť po dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 zostať v povinnej izolácii, a to priamo v zariadeniach určených štátom. Táto povinnosť sa tak bude vzťahovať na všetky osoby vstupujúce na územie SR, nie iba osoby, ktoré sa vracajú repatriačným procesom organizovaným Ministerstvom zahraničných vecí SR. Do svojich domovov sa budú môcť vrátiť až po tom, čo na základe laboratórnych výsledkov, nebude u nich zistená prítomnosť koronavírusu. Po príchode domov zo zariadenia budú musieť oni a aj osoby, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, naďalej zotrvať v povinnej štrnásťdňovej domácej izolácii.
   
 • Existujú aj výnimky z tejto povinnosti - tehotné ženy, osoby staršie ako 75 rokov, osoby postihnuté závažným ochorením (onkologickí a psychiatrickí pacienti, epileptici a ďalší) či osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu a iné skupiny občanov, ktoré si vyžadujú špeciálne podmienky a starostlivosť, podstúpia po vstupe na územie SR 14- dňovú izoláciu doma. Ak patríte do jednej z týchto skupín, odporúčame vopred (ešte pred vstupom na územie SR) túto skutočnosť notifikovať.
   
 • Výnimky sa aplikujú aj na vybrané povolania ako vodiči nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru, vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie SR, a pod.

 

2. Aké povinnosti musia osoby v povinnej izolácii dodržiavať:

 • sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu;
 • zdržať sa sociálnych kontaktov;
 • zdržať sa cestovania;
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

 

3. Ako postupovať po návrate na územie SR:

 • Všetky osoby (vrátane osôb umiestnených do štátnych zariadení po návrate) sú povinné bezodkladne oznámiť túto skutočnosť všeobecnému (resp. detskému) lekárovi. Lekár pricestovanej osobe ako aj osobám, ktoré s ňou žijúcim v spoločnej domácnosti, vystaví PN z dôvodu karantény.

 

4. Čo ak ste tzv. pendler:

 • Tieto opatrenia sa netýkajú osôb, ktoré majú na Slovensku alebo v prihraničnom pásme do 30 km od štátnej hranice SR trvalý alebo prechodný pobyt, a majú zároveň uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice SR. Zaobstarajte si preto potvrdenie od zamestnávateľa o takomto výkone práce, aby ste ho mohli na hraniciach na požiadanie predložiť. Potvrdenie nemá predpísaný obsah – odporúčame, aby toto písomné vyhlásenie obsahovalo Vaše osobné údaje, miesto výkonu práce, ďalej informáciu na základe čoho vznikol pracovný pomer, ďalej údaje Vášho zamestnávateľa a podpis osoby, ktorá je za zamestnávateľa oprávnená konať.
   
 • Opatrenia platia až do odvolania. Za ich nerešpektovanie bude možné uložiť pokutu až do výšky 1.650 EUR.
   
 • Celý text opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/3012/2020 zo dňa 4. apríla 2020 je prístupný na internetovej stránke úradu http://www.uvzsr.sk/.

Späť na aktuality