Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na aktuality

COVID-19AKČNÝ PLÁN: Pandémia COVID-19, pracovno-právne vzťahy a ochrana osobných údajov


1. Činnosť v čase krízy, základné interné pravidlá

 • Vyhodnoťte  rozsah prekážok v práci na strane zamestnávateľa a rozhodnite sa medzi nariadením čerpania dovolenky, nariadením home office, resp. prijatím iných opatrení (napr. dohoda so zástupcami zamestnancov o vážnych prevádzkových dôvodoch). Pozrite sa detailne na Vaše možnosti, finančné dopady jednotlivých opatrení a ich efektivitu. Vaše rozhodnutie môže byť kľúčové najmä v prípade dlhšieho trvania aktuálne stavu alebo bezprostredného neobnovenia prevádzky v pôvodnom rozsahu.
 • Nastavte pravidlá home office. Pripravte interný predpis, ktorý upraví všetky potrebné aspekty, vrátane spôsobu a rozsahu preplácania súvisiacich nákladov zamestnancov, vyriešte otázky BOZP, či reportovania vykonanej práce. Posúďte, či máte home office správne upravený v pracovnej zmluve.
 • Aktualizujte interné smernice pre zamestnancov, ktorí na pracovisku zostávajú.
 • Dbajte na dodržiavanie BOZP. BOZP školenia nemôžete ani napriek tejto situácii „len odškrtnúť“.  Pripravte „COVID-19 BOZP pravidlá“ a všeobecné BOZP pravidlá napr. pre home office. Pôjde o účelnú prevenciu nielen voči ochoreniu COVID-19, ale aj voči nárokom zamestnancov založených na riziku nákazy na pracovisku. Distribuujte predpisy aj e-mailovo (a inak vhodne na pracovisku). Zaveďte nové opatrenia, napr. plošné meranie teploty zamestnancov a tretích osôb vstupujúcich do priestorov zamestnávateľa. Nezabúdajte, že sa neodporúča nútiť osoby k podstúpeniu merania. 
 • Nestrácajte prehľad nad tým, ktorý zamestnanec je v súčasnosti v akom režime (práceneschopnosť, dovolenka, home office a pod.) a veďte potrebnú evidenciu.
 • Monitorujte aktuálne zmeny a opatrenia, ktoré štát prijíma v prospech zamestnávateľov.

 

2. Kontrola nastavenia kompetencií  manažmentu  a zamestnancov

 • Analyzujte, či majú manažment a riadiaci zamestnanci dostatočné interné kompetencie na flexibilné riešenie vzniknutej situácie. Máte internými pravidlami dostatočne riešený prechod kompetencii a „zastupovanie“ pri absencii kľúčových zamestnancov?

 

3. Ukončenie pracovno-právnych vzťahov, skracovanie pracovných úväzkov

 • Pripravte sa na nevyhnutné kroky ak Vás zasiahne kríza. Vykonajte včasný audit pracovných miest.
 • Zvážte výpovede pre nadbytočnosť (príp. hromadné prepúšťanie). Nezabúdajte, že  ukončenie pracovno-právnych vzťahov vyžaduje rad formalizovaných právnych krokov. Pre zamestnávateľa v súčasnosti neplatia žiadne zvýhodnené pravidlá pre ukončenie pracovný pomerov v dôsledku COVID-19. Plňte si svoje povinnosti voči zástupcom zamestnancov. Dodržiavaním postupov a plánovaním vopred eliminujete riziká súdnych sporov.
 • Zamestnávateľ vie rozhodnutia o organizačných zmenách nepriamo využiť aj ako spôsob na dosiahnutie skrátenia pracovných úväzkov. 
 • Exspirácia pracovného povolenia zahraničného zamestnanca počas krízy si bude vyžadovať individuálne riešenie. Urobte si audit pracovnoprávnych vzťahov so zahraničnými zamestnancami.

 

4. Komunikácia so zástupcami zamestnancov a využitie sociálneho fondu pre situácie spojené s COVID-19

 • Aktuálny stav nepredstavuje žiadnu výluku z povinností voči zástupcom zamestnancov.
 • Upravte spôsob komunikácie so zástupcami zamestnancov, tak aby bol ľahko realizovateľný aj v čase krízy. V opačnom prípade sa vystavíte riziku blokácie postupov. Získavajte včas a efektívne súhlasy so skončením pracovného pomeru, súhlasy s internými predpismi a ich zmenami či súhlasy s využitím sociálneho fondu. Zvážte možnosti správneho využitia fondov v prospech zamestnancov (dobrovoľné COVID-19 testy, príspevky na ochranné prvky a podobne)

 

5. Ochrana osobných údajov

 • Nastavte si správne stratégiu komunikácie zistených informácií o COVID-19 na pracovisku tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv. Pristupujte citlivo a individuálne ku každému prípadu. Zachovanie individuálneho posudzovania je na mieste vzhľadom na legislatívnu (ale aj ľudskú) citlivosť zdravotných údajov. Nevystavte sa riziku následných podnetov kontrolným orgánom zo strany zamestnancov.
 • Nezabudnite likvidovať dáta získané meraním teploty zamestnancov a tretích osôb.
 • Zabezpečte, aby bolo spracovávanie dotazníkov ohľadom zdravotného stavu, cestovateľskej anamnézy a stavu rodinných príslušníkov, resp. osôb zo spoločnej domácnosti v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov.
 • Myslite na interné predpisy a opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany údajov pri práci v režime home office (napr. povolenie používania vlastných zariadení, nastavanie minimálnych podmienok, ktoré musí zariadenie spĺňať).
 • Zdravotné dáta získané v boji proti COVID-19 neuchovávajte dlhšie ako je to nevyhnutné - nastavte si správne lehoty uchovávania.
 • Prehodnoťte, či sa nevyžadujú zmeny v DPA a či nie je potrebné aktualizovať informácie poskytované dotknutej osobe podľa čl. 13 a 14 GDPR.

Späť na aktuality