Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na aktuality

COVID-19BOJ PROTI COVID-19: Opatrenia na udržanie zamestnanosti


Aktuálnou novelou Zákonníka práce sa upravuje nový typ prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Prekážkou v práci bude aj situácia ak zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancovi prácu z dôvodu:

 • že jeho prevádzka bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu; alebo
 • zastavenia alebo obmedzenia činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,

Zamestnávateľ už nebude zamestnancom vyplácať náhradu mzdy vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca, ani nebude musieť rokovať so zástupcami zamestnancov o znížení tejto náhrady až na úroveň 60 % priemerného zárobku zamestnanca.

Zamestnávateľ bude v takom prípade vyplácať zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku.

Vláda SR zároveň schválila podmienky projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

 • Patríte do skupiny zamestnávateľov, ktorí majú nárok na príspevok?
 • Na aký príspevok máte nárok?
 • Aké podmienky musíte splniť na priznanie príspevku?
 • Je rozdiel, ak zamestnanec čerpal dovolenku, ošetrovné, bol práceneschopný, pracoval na home office, alebo ak nepracoval pre prekážky v práci?

Príspevok na úhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca

 • Na tento príspevok má nárok zamestnávateľ, ktorý neprideľoval zamestnancovi prácu z dôvodu, že jeho prevádzka maloobchodu alebo služieb bola povinne uzatvorená opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR. Taký zamestnanec po dobu prekážky nepracoval z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, za čo mu zamestnávateľ vyplatí náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku.
 • Štát poskytne zamestnávateľovi príspevok vo výške 80 % priemerného hrubého zárobku dotknutého zamestnanca. Výška príspevku na jedného zamestnanca je maximálne 1.100,- EUR mesačne.
 • Odvody, ktoré platí zamestnávateľ (cca 35,2 %) hradí naďalej zamestnávateľ. Ak však zamestnávateľovi zároveň poklesli tržby aspoň o 40 %, môže si platenie odvodov odložiť.

Príspevok na časť náhrady mzdy z dôvodu poklesu tržieb zamestnávateľa

 • Na tento príspevok má nárok zamestnávateľ, ktorého prevádzka opatrením Úradu verejného zdravotníctva síce nebola povinne zatvorená, ale zamestnancovi neprideľoval prácu z dôvodu poklesu tržieb aspoň o 20 %.
 • Keďže aj tento zamestnanec nepracoval z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, zamestnávateľ mu vyplatí náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku.
 • Štát poskytne zamestnávateľovi príspevok na úhradu časti náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi za obdobie trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
 • Výška príspevku na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy zamestnancovi (80 % priemerného zárobku zamestnanca), pričom jej maximálna výška je odstupňovaná podľa výšky poklesu tržieb zamestnávateľa (od 180,- EUR pri poklese tržieb o 20 % až do 540,- EUR pri poklese tržieb o 80 %).

Kto je zamestnávateľ?

 • Zamestnávateľom je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo, alebo sídlo svojej organizačnej zložky alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a ktorá zamestnáva v pracovnom pomere aspoň jedného zamestnanca. príspevky nie sú určené zamestnávateľom – subjektom verejnej správy.

Kto je zamestnancom na účely vyplatenia príspevku?

 • Nárok na príspevok si môže zamestnávateľ uplatniť iba na zamestnanca, ktorého zamestnáva na trvalý pracovný pomer (na dobu určitú alebo neurčitý čas). Príspevok nie je určený pre zamestnancov pracujúcich na dohody.

Čo je prekážkou v práci?

 • Príspevok na náhradu mzdy môže zamestnávateľ získať na zamestnanca, ktorý nepracoval z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Za toto obdobie mu zamestnávateľ nevypláca mzdu ale náhradu mzdy.
 • Ak zamestnanec nepracoval z dôvodu čerpania dovolenky, ošetrovného alebo z dôvodu práceneschopnosti, zamestnávateľ si na takého zamestnanca nárok na príspevok nemôže uplatniť.
 • Home office nie je prekážka v práci, je to iba zmena miesta výkonu práce.

Čo je priemerný zárobok?

 • Priemerným zárobkom zamestnanca je priemerná mzda za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Pri náhrade mzdy za mesiac marec 2020 to bude priemerný zárobok za mesiace október, november a december 2019.

Môže byť prekážka v práci iba čiastočná?

 • Zamestnanec môže nepracovať z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa aj iba časť mesiaca alebo dokonca len časť pracovnej zmeny.
 • Ak zamestnanec odpracuje každý deň napr. 4 hodiny (napr. v režime home office), zamestnávateľ mu za tento čas poskytne mzdu. Ostatnú časť zmeny zamestnanec nepracuje z dôvodu prekážky v práci, a preto mu zamestnávateľ len za túto časť zmeny poskytne náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku. Aj na takto vyplatenú časť náhrady mzdy si môže zamestnávateľ uplatniť nárok na príspevok od štátu.
 • Ak ale zamestnanec nepracoval z dôvodu čerpania dovolenky, ošetrovného alebo z dôvodu práceneschopnosti, zamestnávateľ si na takého zamestnanca nárok na príspevok nemôže uplatniť.

Čo je tržba?

 • U zamestnávateľa, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve (napr. obchodné spoločnosti) je tržbou súhrn vystavených faktúr v danom mesiaci.
 • Ak zamestnávateľ využíva tzv. jednoduché účtovníctvo je tržbou súhrn jeho príjmov v danom mesiaci (do pokladne, na podnikateľský účet).

Podmienky pre vyplatenie príspevku zamestnávateľovi

 • zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku;
 • zamestnávateľ sa zaviaže, že dva po mesiace po mesiaci, za ktorý si príspevok uplatňuje neskončí pracovný pomer so zamestnancom na ktorého si uplatnil príspevok výpoveďou alebo dohodou z dôvodu nadbytočnosti, alebo z dôvodu zrušenia/premiestnenia (časti) zamestnávateľa;
 • zamestnávateľ predloží údaje o stave zamestnancov k 31.03.2020,
 • k 31.12.2019 zamestnávateľ nebol podnikom v ťažkostiach.

Kde si môže zamestnávateľ uplatniť nárok na príspevok?

 • Príspevky budú vyplácať Úrady práce na základe žiadosti zamestnávateľov resp. SZČO, ktorí splnenie podmienok preukážu čestným vyhlásením. Od 06.04.2020 sa spúšťajú dve webové stránky: pomahameludom.sk a neprepustaj.sk, na ktorých budú všetky informácie. Žiadosti bude možné podávať od pondelka 06.04.2020 (12:00) pre príspevky súvisiace s povinne zatvorenými prevádzkami a od stredy 08.04.2020 (12:00) pre príspevky súvisiace s poklesom tržieb.

Späť na aktuality