Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na aktuality

COVID-19AKČNÝ PLÁN: Pandémia COVID-19, Poistenie, insolvenčné konania a vzťahy so štátom


1. Poistenie

 • Administratíva a dôkladné zdokumentovanie budú rozhodujúce pre úspešné uplatnenie nárokov. Poznajte dôsledne jednotlivé poistné podmienky, urobte si o nich dôsledný prehľad – aj o tých, ktoré sa Vám zdajú marginálne. Vzhľadom na rozsah pandémie COVID-19 je neisté ako striktne budú poisťovatelia postupovať pri posudzovaní žiadostí. Či ste už veľký hráč, alebo malá spoločnosť, jediným praktickým postupom je audit poistných podmienok a nastavenie interných procesov na ich plnenie.
   
 • Pri poistení pohľadávok dôsledne zachovávajte povinnosti a lehoty podľa poistných podmienok. Včas vykonávajte povinné oznámenia voči poisťovateľovi a adresujte povinné výzvy dlžníkom.
   
 • Pri poistení situácie nemožnosti plniť svoje zmluvné záväzky a poistení pre business interruption je kľúčové včasné plnenie všetkých, aj administratívnych, podmienok podľa parametrov poistenia a dodržanie všetkých určených lehôt.
   
 • Oboznámte sa s poistnými výlukami. Na možnosť ich uplatnenia Vás upozorní poisťovateľ aj z vlastnej iniciatívy, rozhodujúca však bude aktívna a včasná komunikácia a správne posúdenie, či je výluka daná alebo nie.

 

2. Konkurzy a reštrukturalizácie, súdne a správne konania

 • Monitorujte zmluvných partnerov a subjekty, za ktoré sa poskytuje zabezpečenie (najmä ručenie, záložné právo) vo vzťahu k insolvenčným konaniam. Rapídny nárast týchto konaní je možné očakávať za niekoľko mesiacov. Proces včasného zachytenia začiatku insolvenčného konania zmluvného partnera bude kľúčový pre uplatnenie nároku, ale aj z pohľadu možnosti ukončenia zmluvy, či vynútenia zabezpečenia pohľadávky. Neprichádzajte o svoje pohľadávky nezabezpečením monitoringu konkurzných a reštrukturalizačný konaní.
   
 • Renegociácie zmluvných vzťahov, ktoré budú bezprostredne spojené s rizikom insolvencie u zmluvných partnerov, využite ako nástroj na cielené zmluvné zmeny alebo zvýhodnenie svojho zmluvného postavenia. Spojte dohody o zmene splatnosti s úpravou ďalších otázok ako uznanie dlhu, nastavenie mechanizmov započítavania, sprísnenie zodpovednosti dodávateľa, dozabezpečenie pohľadávok a pod. Prakticky uchopte situáciu a snažte sa z negatív vytvoriť pozitívne zlepšenie Vášho postavenia v zmluvných vzťahoch.
   
 • Zaveďte interný monitoring podmienok insolvencie, aby ste predchádzali veriteľským návrhom na vyhlásenie konkurzu či zodpovednosti štatutárov za (ne)podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.
   
 • Súdy obmedzili svoju činnosť. Nedošlo (ešte) k celoplošnému odročeniu pojednávaní. Nezabúdajte, že zatiaľ ďalej plynú lehoty v začatých konaniach. Aktívne komunikujte so súdom. Žiadajte včas o odročenie termínu pojednávania alebo predlženie lehoty na konkrétny úkon. Následky zanedbania komunikácie so súdom môžu byť zásadné (napr. rozsudok pre zmeškanie). Uplatňujte tieto východiska aj v konaniach pred ostatnými orgánmi verejnej moci.
   
 • Venujte osobitnú pozornosť situáciám, kde právne predpisy výslovne zakazujú odpustenie zmeškania lehoty alebo jej predlženie. Ide napr. o lehotu na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly, alebo lehotu na podanie správnej žaloby voči rozhodnutiam orgánov verejnej moci. Predvídajte a plánujte tieto situácie.

 

3. Vzťahy so štátom

 • Sledujte štátne podporné opatrenia a nástroje. Štát priebežne avizuje balík podporných opatrení. Nie všetky však budú pôsobiť en block. Monitorujte, ktoré opatrenia budú prijaté a kedy. Venujte pozornosť tomu, či sa uplatnia paušálne, alebo či budú viazané na uplatnenie požiadavky zo strany dotknutého subjektu, prípadne spojené s určitým administratívnym konaním. Priebežne si zabezpečujte všetky doklady a dôkazy, robte si vlastnú evidenciu negatívnych dopadov COVID-19 na Vašu činnosť.
   
 • Protischránková legislatíva nepripúšťajú výnimky ani v mimoriadnych situáciách. Ak vstupujete do zmluvných vzťahov so štátom, napr. pri dodávaní zdravotníckeho materiálu, je zápis do Registra partnerov verejného sektora stále nevyhnutný. Začnite tento proces včas, aj vzhľadom na aktuálne spomalenie rozhodovania na súdoch.
   
 • Sledujte možnosti uplatnenia si nárokov na náhradu škody spôsobenú mimoriadnymi opatreniami voči štátu. Nemožno sa paušálne spoliehať na to, že štát bude kompenzovať všetky ekonomické dopady. Monitorujte webové stránky orgánov verejnej správy a Zbierku zákonov, nespoliehajte sa iba na informácie z médií. 

Späť na aktuality