Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na aktuality

COVID-19AKČNÝ PLÁN: Pandémia COVID-19 a záväzkové vzťahy

 • Vyššia moc nie je univerzálnou odpoveďou na situáciu vyvolanú COVID-19. Ak zvažujete uplatnenie vyššej moci, analyzujte aplikovateľné ustanovenia zmluvy v spojitosti so skutkovými okolnosťami a či existujú v skutočnej a bezprostrednej súvislosti s krízou vyvolanou pandémiou COVID-19. Nesprávne (subjektívne) posúdenie môže mať zásadné následky. Uvažujte tak, aby ste si vedeli svoje rozhodnutia obhájiť aj v príp. súdnych sporoch. Jednoznačnou odpoveďou tak z pohľadu veriteľa, ktorý neakceptuje dôvod „vyššej moci“, ako aj z pozície dlžníka, ktorý sa domnieva, že na neho tento dôvod dopadá je individuálne posudzovanie tak zmluvných, ako aj skutkových aspektov. Pozor, bez osobitného dojednania zmluvných strán nemá vyššia moc následok na dohodnuté zmluvné pokuty.
   
 • Dbajte na otázky zodpovednosti za neplnenie zmluvy a súvisiace nároky. Pripravte sa na to, že nasledujúce týždne budete riešiť otázky spojené s nemožnosťou plnenia, zodpovednosťou za škodu, zodpovednosťou za zmluvné pokuty, prípadne ďalšie sankčné postupy. Neexistuje všeobecná odpoveď, ale držte sa troch základných pravidiel. Po prvé, pristupujte k zmluvám individuálne a preverte, či sa uplatní zákonný alebo zmluvne dohodnutý režim. Po druhé, nemožnosť plniť konkrétnu povinnosť, nemusí znamenať aj nemožnosť plnenia iných povinností. Po tretie, individuálna komunikácia je kľúčová a to či už z pozície veriteľa alebo dlžníka. Nezabúdajte, že absolútne vynucovanie povinnosti aj z pozície veriteľa môže v praxi naraziť na zásadu poctivého obchodného styku a dlžník si tak môže vynútiť určitú mieru právnej ochrany.
   
 • Mitigation is key. Pri niektorých zmluvných povinnostiach môže byť „právny pohľad“ zásadne druhoradý. Rozhodujúca niekedy bude včasná notifikácia zmluvného partnera o nemožnosti (ďalej) plniť zmluvný záväzok. Podstúpte kroky, ktoré môžu eliminovať alebo znížiť nároky uplatnené voči Vám. Nezanedbávajte mitigačné a prevenčné opatrenia aj keď ste v pozícii veriteľa. Očakáva sa, že zásadné množstvo súdnych sporov v budúcnosti bude práve v súvislosti s nedodržaním povinnosti na predchádzanie hroziacim škodám a súvisiacimi právnymi otázkami.
   
 • Preverte, či  sa zmeny zmluvy môžete domáhať s odvolaním sa na podstatnú zmenu okolností. Aktuálna situácia nie je generálne podkladom, na základe ktorého by sa zmluvná strana mohla priamo domáhať zmeny zmluvnej ceny alebo iných parametrov zmluvy. Identifikujte cenové doložky alebo všeobecné tzv. material adverse change klauzuly v jednotlivých zmluvách a uplatňujte si po ich vyhodnotení z nich vyplývajúce nároky.
   
 • Pripravte sa na riešenie problémov zo záväzkových vzťahov. COVID– 19 komplikuje (včasné) plnenie zmluvných záväzkov. Pri zmluvných záväzkoch osobitne platí, že riešenie sa skrýva v detailoch a konkrétnych parametroch kontraktu. Vykonajte audit zmlúv, aby ste boli pripravení flexibilne reagovať na vznikajúce problémy.
   
 • Analyzujte dopady na súvisiace zmluvy a vzťahy. Identifikujte rizikové cross-default klauzuly a vzťahy pri zabezpečení záväzkov. Podstatná je včasná „kontrola“ plnenia záväzkov z pohľadu subjektu poskytujúceho zabezpečenie, ako aj zachovanie notifikačných a iných lehôt zo všetkých strán (dlžník, poskytovateľ zabezpečenia). Táto administratíva môže byť v konečnom dôsledku kľúčová pre úspešné vynútenie zabezpečovacích nástrojov.
   
 • Renegociácií zmluvných vzťahov sa aktuálne zrejme žiaden subjekt nevyhne. Urobte z renegociácií nástroj na cielené zmluvné zmeny alebo zvýhodnenie svojho zmluvného postavenia. Spojte dohody o zmene splatnosti s úpravou ďalších otázok ako uznanie dlhu, nastavenie mechanizmov započítavania, sprísnenie zodpovednosti dodávateľa, dozabezpečenie pohľadávok a pod. Prakticky uchopte situáciu a snažte sa z existujúcich negatív vytvoriť pozitívne zlepšenie Vášho postavenia v zmluvných vzťahoch. Ak sú niektoré zmluvné vzťahy zasiahnuté tak, že strácajú svoj obchodný zmyslel, odpoveďou je ich včasná identifikácia a voľba postupu na ich finančne a časovo najefektívnejšie ukončenie. Nezanedbávajte zachovanie formy pri zmenách zmlúv. Bez ohľadu na neformálne dohody vyvolané aktuálnou situáciu, má vždy zmysel vrátiť sa k ich formalizácii vo forme dodatkov. Správne či nesprávne realizované zmeny zmlúv budú predmetom mnohých sporov nadväzujúcich na pandémiu COVID-19.
   
 • Poučte sa zo vzniknutej situácie pri koncipovaní nových zmlúv. Vyhodnoťte dopady pandémie COVID-19 aj prostredníctvom informácii o a od subdodávateľov, aktívne sa ich pýtajte. V zmluvách upravte otázky, o ktorých sa už dnes diskutuje. Detailne si nastavte zodpovednostné vzťahy, následky nepredvídateľných udalostí a iné oblasti, na ktoré momentálne v zmluvách hľadáte ťažko odpoveď, resp. pri ktorých Vám nevyhovuje súčasná úprava.

Späť na aktuality