Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na aktuality

COVID-19BOJ PROTI COVID-19: Pandémia a fungovanie samospráv


Aktuálna mimoriadna situácia a s ňou súvisiace hygienické opatrenia paralyzovali najmä činnosť obecných a mestských zastupiteľstiev, ktoré sú pre fungovanie samospráv životne dôležité. Mnohé obce a mestá tak pristúpili k zvolávaniu zastupiteľstiev „na diaľku“, počas ktorých poslanci hlasovali najčastejšie prostredníctvom emailov. Zákonnosť takéhoto postupu však bola sporná.

Aktuálne problémy samospráv, by však už čoskoro mala odstrániť novela zákona o obecnom zriadení, ktorá by po jej schválení mala priniesť niekoľko kľúčových zmien:

 • Starostom v čase krízovej situácie odpadne zákonná povinnosť zvolať najmenej raz za tri mesiace zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady.
 • Rokovanie obecného zastupiteľstva bude možné počas súčasnej krízovej situácie uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie (alebo inými technicko-komunikačnými prostriedkami). Z takéhoto rokovania sa však bude musieť vždy vyhotoviť záznam, ktorý sa zverejní nielen na úradnej tabuli obce, ale aj na internetovej stránke obce.
 • Poslanci obecných zastupiteľstiev budú môcť počas krízovej situácie prijať uznesenie aj na diaľku, a to či už korešpondenčným hlasovaním alebo emailovým hlasovaním. To však len vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad alebo bezprostredne súvisia so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.
 • Obecné zastupiteľstvo nebude povinné do 90 dní od doručenia petície občanov vyhlásiť miestne referendum, keďže táto lehota nebude až do skončenia vyhlásenej mimoriadnej situácie plynúť.
 • Obciam, ktoré sú sídlom spoločného obecného úradu, sa až o 6 mesiacov predĺži lehota na predloženie správy o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu.
 • Obecní policajti získajú právomoc uložiť v blokovom konaní každej fyzickej osobe, ktorá nebude rešpektovať výzvy a pokyny obce prijímané v súvislosti s aktuálnou pandémiou, pokutu, a to až do výšky 1.000 EUR.

V súčasnosti už samosprávy disponujú v súvislosti s bojom proti COVID-19 viacerými oprávneniami. Medzi ne patria napr.:

 • Oprávnenie obce uložiť právnickým osobám a podnikateľom, ktorí sú prevádzkovateľmi dopravných prostriedkov (napr. spoločnostiam zabezpečujúcim hromadnú dopravu v meste, ale aj taxikárom či iným) uložiť povinnosť nielen sa podieľať na vypracúvaní plánov prípadnej evakuácie, ale aj povinnosť podieľať sa na jeho plnení.
 • Obdobnú povinnosť môžu obce uložiť napríklad právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí prevádzkujú ubytovacie zariadenia. Tí by sa na základe rozhodnutia obce boli povinní sa nielen podieľať na vypracúvaní plánu ubytovania evakuovaných osôb (osôb umiestňovaných do karantény), ale boli by povinní aj tento plán realizovať. To znamená, ubytovať vo svojich zariadeniach evakuované osoby.
 • Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne vysielanie, sú v čase mimoriadnej situácie tiež povinné na požiadanie obce bezplatne poskytnúť nevyhnutný čas na odvysielanie informácií civilnej ochrany.
 • Na základe rozhodnutia obce sú vlastníci alebo nájomcovia nehnuteľnosti povinní umožniť vstup na ich nehnuteľnosť osobám vykonávajúcich svoju právomoc podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva alebo na svojich nehnuteľnostiach strpieť umiestnenie rôznych technologických zariadení civilnej ochrany alebo technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany.
 • Fyzickým osobám môže byť tiež uložená povinnosť podieľať sa na plnení úloh civilnej ochrany rôznymi tzv. osobnými úkonmi (tými sú okrem fyzickej práce aj akákoľvek duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej situácie).

Samozrejme platí, že všetky vyššie uvedené informácie sú povinné obce realizovať výhradne v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnej miere. Ich prostredníctvom totiž dochádza do vážnych zásahov do základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb.


Späť na aktuality