Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na aktuality

MPHOd júla pribudnú prevádzkovateľom online trhovísk a obchodov nové povinnosti

Autor JUDr. Juraj Martaus, PhD.
Zobraziť profil


Už čoskoro nadobudne účinnosť vôbec prvý právny predpis, ktorý bude na úrovni Európskej únie regulovať vzťahy medzi poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb (akými sú najrôznejšie online trhoviská, online obchody s aplikáciami či tzv. online porovnávače cien) a ostatnými podnikateľmi, ktorí práve prostredníctvom týchto online platforiem ponúkajú zákazníkom svoj tovar alebo služby.

Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (ďalej len ako „Nariadenie“), ktorého cieľom je vytvoriť férovejšie podnikateľské prostredie v oblasti internetového sprostredkovania predaja, s účinnosť od 12. júla 2020 ukladá každému, kto prostredníctvom svojej online platformy (najčastejšie webovej stránky) sprostredkúva predaj tovarov a služieb iných podnikateľov, celý rad nových právnych povinností. Nižšie prinášame prehľad tých najdôležitejších z nich.

 

1. Povinnosť vypracovať nové obchodné podmienky

Na základe nového Nariadenia budú poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb (sprostredkovatelia) v prvom rade povinní vypracovať pre svoje online platformy nové (aktualizované) obchodné podmienky.

Okrem skutočnosti, že nové obchodné podmienky budú musieť byť zrozumiteľné a ľahko dostupné, je nevyhnutné, aby obsahovali aj nasledovné informácie:

  • Základné kritériá určujúce poradie, v akom sa budú ponuky jednotlivých podnikateľov (obchodníkov) využívajúcich služby poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb zobrazovať používateľom danej online platformy (spotrebiteľom);
  • Opis akéhokoľvek doplnkového tovaru alebo služby, ktorú bude na svojej online platforme ponúkať samotný sprostredkovateľ na doplnenie predaja tovaru alebo služby iných podnikateľov predávajúcich svoj tovar na online platforme tohto sprostredkovateľa;
  • Opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, ktoré poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb plánujú uplatňovať na predaj vlastného tovaru a služieb v porovnaní so zaobchádzaním, ktoré uplatňujú na tovar a služby ponúkané ostatnými podnikateľmi predávajúcimi svoj tovar a/alebo služby na online platforme sprostredkovateľa;
  • Opis technického a zmluvného prístupu podnikateľov ponúkajúcich svoj tovar a/alebo služby na danej online platforme k osobným údajom alebo iným údajom používateľov tejto online platformy;
  • Opis podmienok a obmedzení, za ktorých bude zo strany poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb umožnené ostatným podnikateľom predávať ich tovar alebo služby aj na ďalších online platformách iných sprostredkovateľov;
  • Informácie týkajúce sa prístupu k vnútornému systému vybavovania sťažností online platforiem, vrátane informácie o možnosti obrátiť sa na mediátora, (respektíve mediátorov) so žiadosťou o riešenie sporu medzi užívateľom online platformy a poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb.

 

2. Povinnosť vytvoriť a udržiavať vnútorný systém vybavovania sťažností

V zmysle Nariadenia bude novou povinnosťou poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb tiež vytvoriť a udržiavať v prevádzke bezplatný vnútorný systém vybavovania sťažností podnikateľov využívajúcich danú online platformu (túto povinnosť však budú mať len tí sprostredkovatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 50 osôb, respektíve tie subjekty, ktorých obrat dosahuje výšku viac ako 10 miliónov EUR ročne).

Spôsob nastavenia vnútorného systému vybavovania sťažností musí rešpektovať zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Sťažnosti predložené poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb majú byť zo strany sprostredkovateľov spracované rýchlo a účinne. O výsledku ich vybavenia musí byť sťažujúci sa subjekt vždy informovaný, a to použitím jednoduchého a zrozumiteľného jazyka.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb budú tiež viazaní povinnosťou uverejňovať štatistické údaje o účinnosti svojich vnútorných systémov vybavovania sťažností (a to za účelom ich poskytnutia orgánom dohľadu, vrátane strediska pre monitorovanie ekonomiky online platforiem).

 

3. Povinnosť určiť mediátora

Sprostredkovatelia budú po novom tiež povinní určiť najmenej dvoch mediátorov, na ktorých sa budú môcť obrátiť užívatelia online platforiem v prípadoch akýchkoľvek sporov s príslušným poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb (sprostredkovateľom).

Mediátor určený poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb musí okrem iného vystupovať nezávisle a nestranne, musí sa vedieť dohovoriť jazykom, v ktorom boli napísané obchodné podmienky danej online platformy, musí byť ľahko zastihnuteľný a jeho služby musia byť pre príslušných podnikateľov využívajúcich služby danej online platformy cenovo dostupné.

 

4. Povinnosť vypracovať tzv. kódexy správania

Kódexy správania môžu byť vypracované buď dotknutými poskytovateľmi služieb, alebo organizáciami či združeniami, ktoré ich zastupujú. Tieto kódexy správania by mali v zmysle Nariadenia prispieť k jeho riadnemu uplatňovaniu. Pri vypracúvaní takýchto kódexov správania by sa mali na základe konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami zohľadniť osobitné znaky dotknutých odvetví sprostredkovaného obchodu, ako aj osobitné charakteristiky jednotlivých malých a stredných podnikov. Znenie takýchto kódexov správania by malo byť objektívne a nediskriminačné.

 

5. Ostatné povinnosti

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb budú v zmysle predmetného Nariadenia ďalej tiež povinní:

  • Používateľom ich online platforiem vždy vopred ozrejmiť dôvody pre, ktoré bude sprostredkovateľ oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie svojich služieb;
  • Poskytnúť používateľom online platforiem podrobné odôvodnenie obmedzenia, pozastavenia alebo ukončenia poskytovania služieb (v prípade úplného ukončenia poskytovania služieb by sa malo toto odôvodnenie poskytnúť dotknutému používateľovi vždy najmenej 30 dní pred takýmto ukončením zmluvnej spolupráce);
  • Oznámiť užívateľom ich online platforiem (podnikateľom) akékoľvek zmeny obchodných podmienok vždy aspoň 15 dní vopred (to však len vtedy, pokiaľ nie je zmena obchodných podmienok vyvolaná riešením nepredvídaných a bezprostredných rizík). Nedodržanie tejto oznamovacej povinnosti bude mať za následok neplatnosť všetkých zmien obchodných podmienok;
  • Poskytnúť (zaručiť) užívateľom ich online platforiem právo na ukončenie zmluvy a informovať ich, či si prevádzkovatelia online platforiem zachovajú prístup k ich údajom aj po ukončení platnosti zmluvy.

Vyššie prezentované povinnosti, ktoré s účinnosťou od 12. júla zavádza pre poskytovateľov online sprostredkovateľov služieb práve dotknuté Nariadenie je ďaleko viac. Upozorňujeme pritom, že ich splnenie nemusí byť nielen z časového hľadiska vôbec jednoduché. Bude preto určite vhodné, ak sa podnikatelia, ktorí podnikajú v oblasti sprostredkovania služieb prostredníctvom online platforiem, oboznámia s obsahom rozoberaného Nariadenia čo najskôr. Veľmi radi im v tom pomôžeme.


Späť na aktuality